Expedient previ al registre d'unions estables de parella

Documentació necessària per a la tramitació de l'expedient previ al registre d'unions estables de parella

Els interessats han de comparèixer conjuntament a les oficines del Registre Civil per tal de formalitzar la incoació de l'expedient previ.

L'expedient està format per la sol·licitud, degudament signada i la resta de la documentació que preveu la Llei.

 

Andorrans

Passaport

Certificat literal de naixement

- Si sou nascuts a Andorra, l'obtindreu a la Rectoria de la parròquia on vau néixer.

- Si sou nascuts a l'estranger, l'obtindreu al Registre Civil del lloc de naixement.

Certificat d'estat civil

- Si sou SOLTERS es fa al mateix Registre Civil mitjançant la compareixença de 2 testimonis documentats.

- Si sou DIVORCIATS:

· Pels Tribunals andorrans: Cal verificar que el vostre divorci estigui inscrit al Registre Civil d'Andorra.

· Per un Tribunal estranger i el matrimoni anterior figura inscrit a Andorra: Caldrà que sol·liciteu l'EXEQUÀTUR de la sentència de divorci al Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, així com que aporteu el certificat literal del vostre matrimoni anterior amb la menció marginal del fet de la dissolució.

- Si sou VIDUS heu d'aportar el certificat literal del vostre matrimoni anterior i el certificat de defunció de l'anterior cònjuge.

Estrangers

Passaport o DNI en vigor

Certificat literal de naixement

- Si sou nascuts a Andorra, l'obtindreu a la Rectoria de la parròquia on vau néixer.

- Si sou nascuts a l'estranger, l'obtindreu al Registre Civil del lloc de naixement o bé el podeu demanar al vostre Consolat.

Certificat d'estat civil

- Els RESIDENTS l'han de sol·licitar al seu Consolat. (Espanyols: FE DE VIDA Y ESTADO).

- Els NO RESIDENTS el poden demanar al seu país d'origen o al seu Consolat.

SI HEU ESTAT CASATS ABANS porteu, també, el certificat literal del Registre Civil on consti el vostre matrimoni anterior, amb la menció marginal del fet de la dissolució.

Si sou VIDUS porteu, també, el certificat literal del vostre matrimoni anterior i el certificat de defunció de l'anterior cònjuge.

Certificat de residència lliurat pel Servei d'Immigració en el cas dels resudents legals al país, o d'empadronament en cas dels no residents.

  

Conveni privat i protocol·litzat notarialment atorgat pels membres de la unió estable de parella.

Convivència:

- En el cas d'existir, aportar els documents que acreditin la convivència dels sol·licitants.

- En cas contrari, declaració jurada de dos testimonis conforme tenen constància de la durada, com a mínim d'un any, de la convivència (aquest termini no es exigible quan la parella que conviu té un fill comú, l'existència del qual s'ha d'acreditar mitjançant certificat literal de naixement.)

 

Avís important: Una vegada el Registre Civil us confirmi que els documents són correctes, haureu de venir els dos al Registre Civil a signar la DECLARACIÓ DE VOLUNTAT DE CONSTITUIR-SE COM A PARELLA DE FET. D'acord amb l'art.3 de la llei 4/2005, la inscripció tindrà lloc transcorregut el termini de 6 mesos d'ençà la referida declaració.

 

Requisits dels documents

Traducció
No cal traducció al català dels documents redactats en castellà, francès o portuguès.

Sí que cal traducció al català, al castellà o al francès dels documents escrits en una altra llengua estrangera. La traducció l'ha de fer un traductor oficial.

 

 

Legalització
Tots els documents procedents de l'estranger hauran de ser presentats degudament legalitzats.

Els procediments de legalització són:

a) La Postil·la de l'Haia (Apostille/Apostilla). Es tracta d'un únic segell, per als països que formin part del Conveni de l'Haia.

b) La cadena de legalitzacions, per als països que no formen part del Conveni de l'Haia. Al Ministeri de Relacions Exteriors del país estranger us poden informar sobre quins són els departaments que han de posar la cadena de segells sobre els documents. Tingueu en compte que l'últim segell que haureu de posar serà el del Consolat (sigui andorrà, espanyol o francès) acreditat en aquell país estranger, o bé el del Cònsol d'aquell país estranger acreditat a Andorra.